perjantai 11. helmikuuta 2022

Opinnollistaminen Pop Up-toiminnassa

Sellon Pop Up

Ammattiopisto Liven opiskelijoiden pop up-toiminnan työtehtävät opinnollistettiin Tulevaisuuden Työelämän Starat-hankkeessa (2019-2021). Toimintaympäristönä oli Kauppakeskus Sellon Pop Up-myyntipiste, joka toimii kerrallaan 1-2 viikon ajan keväisin ja syksyisin. Opiskelijat huolehtivat myyntipisteen kokoamisen, purkamisen ja myynnin. 

Tässä työelämälähtöisessä oppimisympäristössä suoritettiin ammatillisia tutkinnonosia liiketalouden perustutkinnon osaamisalalta. Merkonomiopiskelijat tekivät Pop Up-toiminnoissa tuloksellinen toiminta 20 osp tutkinnonosan näytön syksyllä 2020. Tuva-opiskelijat (tutkintoon valmentava koulutus) tekivät samasta tutkinnosta paikallisesti tarjottavan tutkinnonosan myymäläilmeen ylläpito 15 osp keväällä ja syksyllä 2021.

*) Opinnollistamisella tarkoitetaan erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä hankintun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaaminen osoitetaan näytöllä työpaikalla aidoissa työtehtävissä.


Työympäristön kuvaus

Työympäristön kuvaus tehdään yhdessä vastuuopettajan ja ammatinopettajan kanssa. Kuvausessa kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen ja pop up-ympäristön soveltumiseen oppimis- ja näyttöympäristöksi. Lisäksi laaditaan opinnollistamisen lomake, jossa tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset avataan työtehtäviksi ja varmistetaan tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten toteutuminen pop up-toiminnan työtehtävissä. 

Työtehtävien vertaaminen ammattitaitovaatimuksiin

Kun työympäristön kuvaus on tehty, verrataan työpaikan (tässä tapauksessa pop up-toiminnan) työtehtäviä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Lomakkeeseen kirjataan, mitä työtehtäviä tekemällä vaaditun ammattittaidon voi saavuttaa. Tässäkin vaiheessa on mukana vähintään kaksi ammatillista opettajaa, joista toisella on alan substanssiosaaminen.Näyttöön valmistautuminen

TUVA-opettaja toimii näyttöön valmistautumisessa ohjaavana opettajana.  Hän käy läpi opiskelijan kanssa tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset, suunnitellut työtehtävät ja opiskelijan omat tavoitteet. Näytön työtehtävät ovat tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Opiskelija tekee osaamisen osoittamisen suunnitelman. Opettaja ohjaa prosessia ja käy läpi näyttöön liittyvät lomakkeet ja käytänteet. Opettaja ohjaa opiskelijaa työtehtävissä ja osaamisen hankkimisessa sekä osaamisen osoittamisessa. Hän ohjaa opiskelijaa oppimispäiväkirjan pitämisessä ja antaa siitä palautetta. Opettaja koordinoi toimijoiden aikatauluja ja yhteistyötä. Osaamisen osoittaminen (näyttö)

Suoritettuja tutkinnonosia Sellon Pop Up-myymälässä:

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Myymäläilmeen ylläpito 15 osp
paikallisesti tarjottava ammatillinen valinnainen tutkinnonsa liiketoiminnan perustutkinnosta (tuva-opiskelijat)

Työtehtävät:
- Myymäläilmeen ylläpitäminen hyödyntäen myymälän käytössä olevia työvälineitä ja kalusteita. 
- Tuotteiden esillepanosta huolehtiminen. 
- Tarvittavan asiakasinformaation tuottaminen.

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Tuloksellinen toiminta 20 osp
pakollinen tutkinnon osa (merkonomiopiskelijat)

Työtehtävät:
- Alkuinventaario
- Materiaalikustannusten ja myyntihintojen selvittäminen ja mahdolliset muut kulut. 
- Tuotteiden myynti ja oman oman roolin vaikutus tuotteiden myyntiin
- Välilaskelmat esimerkiksi päivän myynti, mahdolliset inventaariolisäykset esim. uudet tuotteet 
- Loppuinventaario, tulojen tilittäminen 
 
Arviointi

Näyttö arvioidaan työelämänäyttönä. Osaamisen arvioinnin suorittavat kaksi ammattialan opettajaa, joilla on riittävä substanssiosaaminen. Ammatinopettaja kirjaa näytön Wilmaan. Opiskelija saa todistuksen suoritetusta tutkinnonosasta kyseisen alan perustutkinnosta.  
Opinnollistamisen jatkot

Ammatillinen koulutus on ottanut harppauksen työelämään ja suunta on #täältätöihin Liven strategian mukaisesti. Opinnollistamista on Livessä tehty jo pitkään, mutta nyt sitä laajennettiin opiskelijoiden toteuttamaan Pop Up-toimintaan.

Tulevaisuuden Työelämän Starat-hankkeen aikana (2019-2022) perustutkinto- ja tuva-opiskelijoiden pop up-toimintaympäristöjä opinnollistettiin ja osaamisen osoittamin Pop up-toiminnassa on jo siirtynyt osaksi Liven normaalia toimintaa. Tuva-opiskelijan siirtyessä perustutkinto-opintoihin hänellä on jo mukanaan tunnistettua osaamista. 15 osp:n kokonaisuus voidaan tunnustaa suoraan osaksi perustutkintoa. Merkonomiopiskelijat puolestaan ovat hyötyneet, kun ovat voineet suorittaa Kauppakeskusten (Sello ja Kaari) Pop Up-toiminnan yhteydessä työelämänäyttöjä. 

Hankkeen aikana vahvistettiin myös henkilökunnan opinnollistamisosaamista. Koordinoiva opettaja jatkaa tehtävässä ja oppilaitoksessa on nyt hankkeen myötä tullut lisää opinnollstamiseen perehtyneitä opettajia. 
 
11.2.2022 Marjut Nyström