perjantai 9. kesäkuuta 2023

Osaamisen tunnistaminen on yhteistyötä

Ammatillinen koulutus on tänä päivänä hyvin työelämälähtöistä ja perustuu pitkältä osin työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. Siksi samalla työpaikalla/-pajalla voikin työskennellä oppijoita erilaisilla taustoilla ja statuksilla tutkinnon osan työtehtäviä tehden. Ammatillista osaamista voi hankkia eri tavoin ja osaamista voi koota pala kerrallaan.  

Osaamisen tunnistamisen kentällä on paljon erilaisia toimijoita, mutta tässä artikkelissa käsittelemme työssä hankitun osaamisen tunnistamista koulutuksen järjestäjän näkökulmasta, jossa opettajan pedagoginen rooli osaamisen hankkimisen ja tunnistamisen prosessissa - puhumattakaan osaamisen arvioinnista - on laadun varmistajana. 

Monien mahdollisuuksien Månsas Deli

Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden Månsas Delissä osaamista voi hankkia monipuolisesti kahvilapalveluiden työtehtävissä. Månsas Deli sijaitsee Helsingin Maunulassa, Maunula-talolla, kirjaston yhteydessä. Deli toimii Stadin ammattiopiston nuorten työpajojen avoimena työpajana ja avoimet opinnot tunnistavat työkokeilussa sekä palkkatukityössä saavutettua osaamista. Lisäksi Delissä on työpaikalla oppimassa Ammattiopisto Liven  ja Stadin ammattiopiston perustutkinto- ja tuva- (tutkintoon valmentava) opiskelijoita. Osaamista kertyy ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan tutkinnon osissa sekä yhteisissä tutkinnon osissa.

Osaamisen hankkiminen työpaikalla on jatkuvaa yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen välillä. Myös oppilaitosten välinen yhteistyö takaa  prosessien luotettavuutta ja tunnettavuutta. Ammattiopisto Liven ja Stadin ammattiopiston opettajat tekevätkin tiivistä yhteistyötä osaamisen hankkimisen saralla. 
Liven ammatillinen erityisopettaja Marjut Nyström, Månsas Delin vetäjä Riikka Valkonen sekä Stadin avointen opintojen ammatilliset erityisopettajat Satu Hemming ja Suvi Stejskal. Osaamisen tunnistaminen on yhteistyötä, jossa tavoitteena on oppijan onnistuminen. Månsas delissä toimii myös oppilaitosten välinen yhteistyö.


Kaikki töihin! 

Suomessa keskustellaan työntekijäpulasta. Samaan aikaan maassamme on yli 60 000 työelämän ulkopuolella olevaa osatyökykyistä ja 87 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta. Työ ja työntekijät eivät kohtaa. Elinvoimaisen ja toimivan yhteiskunnan säilyttämiseksi kaikki työikäiset ja työkykyiset -  sekä etenkin töihin haluavat -  pitäisi saada työllistettyä. Jokainen työllistyminen lisää vaikuttavuutta, hyvinvointia, luottamusta ja säästöjä. Jotta tähän päästään, tarvitaan uusia keinoja; ketteriä ja laadukkaita toimintatapoja ja eri toimijoiden, työelämän ja koulutuksen yhteistyötä.(Lähde: 
https://yle.fi/a/74-20023228

​​Osaamisen tunnistamisen kehittäminen on yksi näistä keinoista. Oppilaitoksessa ei enää “istuta” kolmea vuotta, vaikka sellainen käsityksen saattaa joskus viime aikaisesta julkisesta keskustelusta saadakin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteiden mukaan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään osana
 jatkuvan oppimisen uudistusta. Osaamisen tunnistamista kehittämällä parannetaan koulutuspanostusten kohdentumista ja vaikuttavuutta. Samalla helpotetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja ehkäistään työttömyyttä.  

Työelämässä ja epämuodollisissa oppimisympäristöissä saavutetun osaamisen tunnistamiseen perustuvat yksilölliset koulutuspalvelut parantavat työllistymistä. Ne myös ehkäisevät opiskelun keskeytymistä ja nopeuttavat työelämään siirtymistä.  

Osaamisen tunnistaminen ja opinnollistaminen 

Työpaikoilla tapahtuvaa 
osaamisen hankkimista ja osaamisen tunnistamista eli opinnollistamista on kehitetty eri organisaatioissa vilkkaasti. Varsinkin työpajaympäristössä käytetty termi opinnollistaminen tarkoittaa erilaisissa oppimisympäristöissä hankitun osaamisen tunnistamista ja dokumentointia. Oppilaitoksen näkökulmasta puhutaan mieluummin osaamisen hankkimisesta. Osaamista kertyy opinnoissa, työssä tai miksei harrastuksen parissakin. Osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa ei ole merkitystä, millä tavoin osaaminen on hankittu tai kuinka kauan aikaa oppimiseen on mennyt, sillä saavutettu osaaminen osoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävissä (näyttö). 

Työpaikalla, esimerkiksi työpajalla, työn ohjaaja voi havainnoida asiakkaan/oppijan osaamista, mutta kun puhutaan osaamisen hankkimisesta, ammatillisen opettajan rooli on välttämätön. Työpaikalla verrataan työtehtäviä tutkinnon perusteisiin ja suunnitellaan oppijan osaamisen hankkiminen. Tavoitteena voi olla tutkinnon osan suorittaminen näytöllä, osaamistodistus tai vain alan työtehtäviin tutustuminen ja tutkinnon osan osien suorittaminen. Osaamisen hankkiminen työpaikalla on vaihtoehtoinen tapa edetä ammatillisissa opinnoissa, mutta oikotie se ei ole. Ammattitaitovaatimukset ovat täysin samat kuin oppilaitoksessa opiskellessa.  

Ammatillinen opettaja vastaa yhteistyössä oppijan ja työpaikkaohjaajan kanssa puuttuvan osaamisen hankkimisen prosessista ja varmistaa, että työpaikalla oppija pystyy hankkimaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Työpaikka toimii oppimisympäristönä  tarjoten sopivat puitteet tutkinnon osan suorittamiseen ja opettaja varmistaa, että työpaikalta löytyy ohjaus ja arviointiosaaminen. Ammattiopisto Liven työpaikkaohjaajakoulutuksista löydät lisätietoa
 täältä. Live tarjoaa myös räätälöityä koulutusta työyhteisöjen tarpeisiin. 

Ammattiopisto Livessä on opinnollistamista kehitetty jo noin kymmenen vuoden ajan.
 Kokemuksia opinnollistamisesta on kertynyt eri hankkeista yhteistyökumppaneiden kanssa, lisää esimerkkejä löydät tästä blogista. Liven ammatilliset opettajat eri osaamisaloilta ovat olleet opinnollistamisessa mukana. Ammatillisista perustutkinnoista mm. ravintola- ja catering-, kiinteistö- ja puhdistuspalvelu-, merkonomi- sekä kasvatus- ja ohjaus-ala ovat olleet opinnollistamisen kehittämisessä tiiviisti mukana. Kokemuksia on myös opinnollistamisesta osana tutkintoon valmentavia (tuva) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavia (telma) opintoja. Liven verkkosivuilta löytyy kattava infopaketti opinnollistamiseen

Ammattiopisto Live tarjoaa myös koulutusta osaamisen hankkimiseen (opinnollistamisen koulutukset), joista lisätietoja antaa koulutussuunnittelija Jasmin Al Kurdi. Käytännön vinkkejä opinnollistamisen aloittamiseen antavat ammatilliset opettajat Marjut Nyström ja Ulla Ruuskanen.  (Sähköposti:
 etunimi.sukunimi@inlive.fi

Avoimien opintojen Osaamo -malli 

Stadin AO:n avoimien opintojen ja työelämän kumppaneiden yhteistyössä tavoitteena on osaamisen tunnistamisen avulla mahdollistaa maahanmuuttotaustaisten, tukityöllistettyjen, osatyökykyisten ja määräaikaisten työntekijöiden työllistämisen jatkumisen edellytykset. Avoimien opintojen mallissa tuodaan opettajan pedagoginen tuki työpaikalle ja tehdään työssä saavutettu osaaminen näkyväksi. Työ sisäistetään ja sanoitetaan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaisesti.  

Yhteistyössä verkostossa huomioidaan joustavasti oppijan aiempi osaaminen ja tarve hankkia puuttuvaa osaamista eri työtehtävien, työnkuvan ja tarvittavien oppimisympäristön avulla. Tällainen esimerkki ratkaisukeskeisestä oppilaitosyhteistyöstä ja neuvottelevasta työskentelytavasta osaamisen hankkimisessa nähdään työpaikalla hyvinvoinnin lähteenä ja yhteiskunnallisena tavoitteena! 

Hyvän kierre 

Oppijan näkökulmasta osaamisen tunnistamisen prosessi on kokonaisvaltainen ja parhaimmillaan se johtaa hyvien asioiden kumuloitumiseen, hyvän kierteeseen. Oman osaamisen havaitseminen, esiin tuominen ja sanoittaminen muille, mutta erityisesti oppijalle itselleen, on usein hyvin voimaannuttavaa. Oppijan käsitys omasta osaamisestaan ja itsestään oppijana kehittyy, mikä vaikuttaa ammatillisen identiteetin ja itsetunnon kasvuun. Tällä on usein myönteisiä seurauksia oppijan koko elämäntilanteeseen; henkiseen ja fyysiseen terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja yleiseen mielialaan. Prosessin myönteiset vaikutukset yltävät myös oppijan koko työyhteisöön asti kasvaneen ammatillisuuden, kehittyneiden toimintatapojen, onnistumisen ilon ja tekemisen meiningin kautta. 

Laadusta ei tingitä! 

Opinnollistamista tehdään monin eri tavoin eri organisaatioissa ja termejä käytetään limittäin, lomittain ja eri merkityksissä. Oppilaitosten toimintaa ohjaa Opetushallitus (OPH) ja ammattitaitovaatimukset eivät jousta, vaikka osaamisen hankkimisen ja osoittamisen tavat voivat poiketa toisistaan. Ammatillisen opettajan ja työpaikan edustajan tiivis ja jatkuva yhteistyö on olennaista. On oppijankin etu, että osaamista tunnistetaan laadukkaasti ja opitut tutkinnonosan työtehtävät antavat oppijalle vahvan pohjan työelämään! 


​​Kirjoittajat ovat työpaikalla tapahtuvan osaamisen tunnistamisen asiantuntijoita: 

Satu Hemming, ammatillinen erityisopettaja, Stadin AO Avoimet opinnot 
Suvi Stejskal, ammatillinen erityisopettaja, opinto-ohjaaja, Stadin AO Avoimet opinnot
Marjut Nyström, ammatillinen erityisopettaja, Ammattiopisto Live 

perjantai 11. helmikuuta 2022

Opinnollistaminen Pop Up-toiminnassa

Sellon Pop Up

Ammattiopisto Liven opiskelijoiden pop up-toiminnan työtehtävät opinnollistettiin Tulevaisuuden Työelämän Starat-hankkeessa (2019-2021). Toimintaympäristönä oli Kauppakeskus Sellon Pop Up-myyntipiste, joka toimii kerrallaan 1-2 viikon ajan keväisin ja syksyisin. Opiskelijat huolehtivat myyntipisteen kokoamisen, purkamisen ja myynnin. 

Tässä työelämälähtöisessä oppimisympäristössä suoritettiin ammatillisia tutkinnonosia liiketalouden perustutkinnon osaamisalalta. Merkonomiopiskelijat tekivät Pop Up-toiminnoissa tuloksellinen toiminta 20 osp tutkinnonosan näytön syksyllä 2020. Tuva-opiskelijat (tutkintoon valmentava koulutus) tekivät samasta tutkinnosta paikallisesti tarjottavan tutkinnonosan myymäläilmeen ylläpito 15 osp keväällä ja syksyllä 2021.

*) Opinnollistamisella tarkoitetaan erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä hankintun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaaminen osoitetaan näytöllä työpaikalla aidoissa työtehtävissä.


Työympäristön kuvaus

Työympäristön kuvaus tehdään yhdessä vastuuopettajan ja ammatinopettajan kanssa. Kuvausessa kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen ja pop up-ympäristön soveltumiseen oppimis- ja näyttöympäristöksi. Lisäksi laaditaan opinnollistamisen lomake, jossa tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset avataan työtehtäviksi ja varmistetaan tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten toteutuminen pop up-toiminnan työtehtävissä. 

Työtehtävien vertaaminen ammattitaitovaatimuksiin

Kun työympäristön kuvaus on tehty, verrataan työpaikan (tässä tapauksessa pop up-toiminnan) työtehtäviä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Lomakkeeseen kirjataan, mitä työtehtäviä tekemällä vaaditun ammattittaidon voi saavuttaa. Tässäkin vaiheessa on mukana vähintään kaksi ammatillista opettajaa, joista toisella on alan substanssiosaaminen.Näyttöön valmistautuminen

TUVA-opettaja toimii näyttöön valmistautumisessa ohjaavana opettajana.  Hän käy läpi opiskelijan kanssa tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset, suunnitellut työtehtävät ja opiskelijan omat tavoitteet. Näytön työtehtävät ovat tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Opiskelija tekee osaamisen osoittamisen suunnitelman. Opettaja ohjaa prosessia ja käy läpi näyttöön liittyvät lomakkeet ja käytänteet. Opettaja ohjaa opiskelijaa työtehtävissä ja osaamisen hankkimisessa sekä osaamisen osoittamisessa. Hän ohjaa opiskelijaa oppimispäiväkirjan pitämisessä ja antaa siitä palautetta. Opettaja koordinoi toimijoiden aikatauluja ja yhteistyötä. Osaamisen osoittaminen (näyttö)

Suoritettuja tutkinnonosia Sellon Pop Up-myymälässä:

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Myymäläilmeen ylläpito 15 osp
paikallisesti tarjottava ammatillinen valinnainen tutkinnonsa liiketoiminnan perustutkinnosta (tuva-opiskelijat)

Työtehtävät:
- Myymäläilmeen ylläpitäminen hyödyntäen myymälän käytössä olevia työvälineitä ja kalusteita. 
- Tuotteiden esillepanosta huolehtiminen. 
- Tarvittavan asiakasinformaation tuottaminen.

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Tuloksellinen toiminta 20 osp
pakollinen tutkinnon osa (merkonomiopiskelijat)

Työtehtävät:
- Alkuinventaario
- Materiaalikustannusten ja myyntihintojen selvittäminen ja mahdolliset muut kulut. 
- Tuotteiden myynti ja oman oman roolin vaikutus tuotteiden myyntiin
- Välilaskelmat esimerkiksi päivän myynti, mahdolliset inventaariolisäykset esim. uudet tuotteet 
- Loppuinventaario, tulojen tilittäminen 
 
Arviointi

Näyttö arvioidaan työelämänäyttönä. Osaamisen arvioinnin suorittavat kaksi ammattialan opettajaa, joilla on riittävä substanssiosaaminen. Ammatinopettaja kirjaa näytön Wilmaan. Opiskelija saa todistuksen suoritetusta tutkinnonosasta kyseisen alan perustutkinnosta.  
Opinnollistamisen jatkot

Ammatillinen koulutus on ottanut harppauksen työelämään ja suunta on #täältätöihin Liven strategian mukaisesti. Opinnollistamista on Livessä tehty jo pitkään, mutta nyt sitä laajennettiin opiskelijoiden toteuttamaan Pop Up-toimintaan.

Tulevaisuuden Työelämän Starat-hankkeen aikana (2019-2022) perustutkinto- ja tuva-opiskelijoiden pop up-toimintaympäristöjä opinnollistettiin ja osaamisen osoittamin Pop up-toiminnassa on jo siirtynyt osaksi Liven normaalia toimintaa. Tuva-opiskelijan siirtyessä perustutkinto-opintoihin hänellä on jo mukanaan tunnistettua osaamista. 15 osp:n kokonaisuus voidaan tunnustaa suoraan osaksi perustutkintoa. Merkonomiopiskelijat puolestaan ovat hyötyneet, kun ovat voineet suorittaa Kauppakeskusten (Sello ja Kaari) Pop Up-toiminnan yhteydessä työelämänäyttöjä. 

Hankkeen aikana vahvistettiin myös henkilökunnan opinnollistamisosaamista. Koordinoiva opettaja jatkaa tehtävässä ja oppilaitoksessa on nyt hankkeen myötä tullut lisää opinnollstamiseen perehtyneitä opettajia. 
 
11.2.2022 Marjut Nyström

maanantai 31. elokuuta 2020

keskiviikko 12. helmikuuta 2020

Opikko – Oppien kuntoutuksesta koulutukseen

Osaamista kertyy työtä tekemällä

Mervi tuli Opikon kautta Ammattiopisto Liveen suorittamaan tutkinnon osia, koska hänelle on kertynyt osaamista, mutta hänellä ei ole ammatillista koulutusta. Hänet valittiin opiskelijaksi näytön ajaksi eikä hän osallistunut opetukseen oppilaitoksessa. Mervillä on hyvät työelämätaidot ja työkokemusta siivousalalta. Hänellä on tarvittaessa mukanaan viittomakielen tulkki työpaikalla esim. palavereissa. Työtä tehdessä hän ei tarvitse tulkkia. Hänen äidinkielensä on viittomakieli, mutta hän ymmärtää kirjoitettua suomenkieltä, kun viestintä on selkeäkielistä. Kaimansa ammatillinen erityisopettaja Mervi Rantanen seuraa Mervin osaamisen kertymistä työpaikalla. Työhönvalmentaja Jaana Härkönen Valo-Valmennuksesta on linkkinä työpaikan ja oppilaitoksen välillä sekä tukena oppijalle kaikissa vaiheissa rinnalla kulkien. 

Mervi on työskennellyt palkkatuetussa työssä Malminiityn palvelutalolla Vantaalla noin vuoden verran. Hänen työtehtäviinsä on kuulunut siivoustehtävät asukastiloissa sekä yleisissä tiloissa ja jonkin verran pesulatehtäviä. Luonteeltaan Mervi on tunnollinen ja hoksaavainen, osaamisen kerryttämisessä on ollut apua myös siitä, että hänellä on hyvät perustaidot alan työtehtäviin sekä hyvä muisti. Opetetun asian hän muistaa melko hyvin, kun se on kerran näytetty. Osaamista onkin kertynyt eri toimitilahuoltajan tutkinnon osista viimeisen vuoden aikana Osaamisen osoittaminen näytöllä työpaikalla  
Näyttöön valmistauduttiin käymällä opettaja Mervin johdolla ammattitaitovaatimukset läpi työpaikalla työpaikkaohjaajan ja oppija Mervin kanssa. Mervi täytti osaan.fi-sivustolla ylläpitosiivouksen (30 osp) tutkinnon osan itsearvioinnin. Opettaja Mervi perehdytti työpaikan osaamisen arviointiin. Nyt hänellä on menossa perussiivouksen (30 osp) tehtävien oppiminen.  
Perussiivouksen ammattitaitovaatimuksista Mervi-opettaja on käynyt seuraamassa Mervi-oppijan osaamisen osoittamista käytännön työtehtävissä. Mervi on näyttänyt jo ikkunoiden pesun, pystypintojen pesun, lattioiden peruspesut yhdistelmäkoneella ja lattianhoitokoneella. Näyttöön kuuluu myös olennaisesti koneiden valmistelu käyttökuntoon ja koneiden käytön hallitseminen työtehtävässä sekä koneen huoltaminen käytön jälkeen. Mervi-opettaja tekee tarkentavia kysymyksiä työn perustavan tiedonhallinnasta. Opettaja on käynyt seuraamassa työskentelyä useamman kerran työpaikalla. Työpaikalla on mahdollista suorittaa vielä vaatteiden ja tekstiilien huolto (20 osp) keväällä 2020. 

Työympäristön kuvaus ja opettaja rooli ohjaamisessa

Opettajan rooliin kuuluu osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Ensin aloitetaan työympäristön kuvaamisesta, jonka avulla tunnistetaan työpaikan toimintaympäristö oppimisympäristöksi. Työympäristön kuvaukseen kirjataan työpaikan perustiedot, työtehtävät ja mitä tutkinnon osia työpaikalla voidaan suorittaa Kuvaus tehdään yhteistyössä ammatillisen opettajan ja työpaikkaohjaajan kesken 

Malminiityn palvelutalossa Mervi-opettaja ohjasi Mervi-oppijaa oikeaan työergonomiaan, oikeisiin työasentoihin koneiden ja laitteiden kanssa työskennellessä sekä työn tekemisessä. Työturvallisuuteen lattianhoitokoneen kanssa kiinnitettiin huomiota. Opeteltiin uusia ja ergonomisia työtapoja, koska siivousala on kehittynyt vuosien myötä. Kuuron oppijan kanssa on huomioitava, ettei tulla selän takaa yllättäen. Tutussa työympäristössä kaikki osaavat huomioida asian, asukastalon asukkaat tosin saattavat toimia äkkinäisesti 

Opettaja Mervi Rantasen kokemukset opinnollistamisesta ja näytön vastaanottamisesta työpaikalla ovat olleet positiivisia: Oppijan seuraaminen ja arviointi on ollut erittäin antoisaa ja tuonut vaihtelua normaaliin työrutiiniin. Samalla on tullut ideoita myös oman opetuksen kehittämiseen. Kaimani kohdalla arviominen on ollut myös helppoa, koska hänellä on vankka osaaminen taustalla. Työtehtävien seuraamisen aikana antamani vinkit Mervi on ottanut heti käyttöön. 

OPIKKO – oppien kuntoutuksesta koulutukseen

Hankkeessa kehitetään koulutuksen ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille erityistä tukea tarvitseville kokonaisvaltaisen tuen ja vaiheittaisen ammatillisen koulutuksen suorittamisen malli, jossa huomioidaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. 

Osallistujilla on mahdollisuus tuetusti suorittaa ammatillisen tutkinnon osa tai osia tekemällä tuotannollista työtä työpaikalla, työpajalla tai muussa epämuodollisessa oppimisympäristössä. Osallistujille kertyy riittävällä tuella ammatillista osaamista ja opiskelutaitoa, joiden avulla on mahdollisuus jatkaa opintoja ja työllistyä. Lisäksi hankkeessa tiivistetään ja selkeytetään yhteistyötä oppilaitosten, välityömarkkinatoimijoiden ja työelämän kanssa. 

Hankkeen päätoteuttaja on Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajina ovat Silta-Valmennusyhdistys ry, Ammattiopisto Luovi, Stadin ammattiopisto sekä Ammattiopisto Live. 

Seuraa myös Facebookissa Opikko-hanke ja Instagramissa @opikkohanke

Lisätietoja:
Marjut Nyström
Ammattiopisto Live
marjut.nystrom (at) inlive.fi