perjantai 9. kesäkuuta 2023

Osaamisen tunnistaminen on yhteistyötä

Ammatillinen koulutus on tänä päivänä hyvin työelämälähtöistä ja perustuu pitkältä osin työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. Siksi samalla työpaikalla/-pajalla voikin työskennellä oppijoita erilaisilla taustoilla ja statuksilla tutkinnon osan työtehtäviä tehden. Ammatillista osaamista voi hankkia eri tavoin ja osaamista voi koota pala kerrallaan.  

Osaamisen tunnistamisen kentällä on paljon erilaisia toimijoita, mutta tässä artikkelissa käsittelemme työssä hankitun osaamisen tunnistamista koulutuksen järjestäjän näkökulmasta, jossa opettajan pedagoginen rooli osaamisen hankkimisen ja tunnistamisen prosessissa - puhumattakaan osaamisen arvioinnista - on laadun varmistajana. 

Monien mahdollisuuksien Månsas Deli

Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden Månsas Delissä osaamista voi hankkia monipuolisesti kahvilapalveluiden työtehtävissä. Månsas Deli sijaitsee Helsingin Maunulassa, Maunula-talolla, kirjaston yhteydessä. Deli toimii Stadin ammattiopiston nuorten työpajojen avoimena työpajana ja avoimet opinnot tunnistavat työkokeilussa sekä palkkatukityössä saavutettua osaamista. Lisäksi Delissä on työpaikalla oppimassa Ammattiopisto Liven  ja Stadin ammattiopiston perustutkinto- ja tuva- (tutkintoon valmentava) opiskelijoita. Osaamista kertyy ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan tutkinnon osissa sekä yhteisissä tutkinnon osissa.

Osaamisen hankkiminen työpaikalla on jatkuvaa yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen välillä. Myös oppilaitosten välinen yhteistyö takaa  prosessien luotettavuutta ja tunnettavuutta. Ammattiopisto Liven ja Stadin ammattiopiston opettajat tekevätkin tiivistä yhteistyötä osaamisen hankkimisen saralla. 
Liven ammatillinen erityisopettaja Marjut Nyström, Månsas Delin vetäjä Riikka Valkonen sekä Stadin avointen opintojen ammatilliset erityisopettajat Satu Hemming ja Suvi Stejskal. Osaamisen tunnistaminen on yhteistyötä, jossa tavoitteena on oppijan onnistuminen. Månsas delissä toimii myös oppilaitosten välinen yhteistyö.


Kaikki töihin! 

Suomessa keskustellaan työntekijäpulasta. Samaan aikaan maassamme on yli 60 000 työelämän ulkopuolella olevaa osatyökykyistä ja 87 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta. Työ ja työntekijät eivät kohtaa. Elinvoimaisen ja toimivan yhteiskunnan säilyttämiseksi kaikki työikäiset ja työkykyiset -  sekä etenkin töihin haluavat -  pitäisi saada työllistettyä. Jokainen työllistyminen lisää vaikuttavuutta, hyvinvointia, luottamusta ja säästöjä. Jotta tähän päästään, tarvitaan uusia keinoja; ketteriä ja laadukkaita toimintatapoja ja eri toimijoiden, työelämän ja koulutuksen yhteistyötä.(Lähde: 
https://yle.fi/a/74-20023228

​​Osaamisen tunnistamisen kehittäminen on yksi näistä keinoista. Oppilaitoksessa ei enää “istuta” kolmea vuotta, vaikka sellainen käsityksen saattaa joskus viime aikaisesta julkisesta keskustelusta saadakin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteiden mukaan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään osana
 jatkuvan oppimisen uudistusta. Osaamisen tunnistamista kehittämällä parannetaan koulutuspanostusten kohdentumista ja vaikuttavuutta. Samalla helpotetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja ehkäistään työttömyyttä.  

Työelämässä ja epämuodollisissa oppimisympäristöissä saavutetun osaamisen tunnistamiseen perustuvat yksilölliset koulutuspalvelut parantavat työllistymistä. Ne myös ehkäisevät opiskelun keskeytymistä ja nopeuttavat työelämään siirtymistä.  

Osaamisen tunnistaminen ja opinnollistaminen 

Työpaikoilla tapahtuvaa 
osaamisen hankkimista ja osaamisen tunnistamista eli opinnollistamista on kehitetty eri organisaatioissa vilkkaasti. Varsinkin työpajaympäristössä käytetty termi opinnollistaminen tarkoittaa erilaisissa oppimisympäristöissä hankitun osaamisen tunnistamista ja dokumentointia. Oppilaitoksen näkökulmasta puhutaan mieluummin osaamisen hankkimisesta. Osaamista kertyy opinnoissa, työssä tai miksei harrastuksen parissakin. Osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa ei ole merkitystä, millä tavoin osaaminen on hankittu tai kuinka kauan aikaa oppimiseen on mennyt, sillä saavutettu osaaminen osoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävissä (näyttö). 

Työpaikalla, esimerkiksi työpajalla, työn ohjaaja voi havainnoida asiakkaan/oppijan osaamista, mutta kun puhutaan osaamisen hankkimisesta, ammatillisen opettajan rooli on välttämätön. Työpaikalla verrataan työtehtäviä tutkinnon perusteisiin ja suunnitellaan oppijan osaamisen hankkiminen. Tavoitteena voi olla tutkinnon osan suorittaminen näytöllä, osaamistodistus tai vain alan työtehtäviin tutustuminen ja tutkinnon osan osien suorittaminen. Osaamisen hankkiminen työpaikalla on vaihtoehtoinen tapa edetä ammatillisissa opinnoissa, mutta oikotie se ei ole. Ammattitaitovaatimukset ovat täysin samat kuin oppilaitoksessa opiskellessa.  

Ammatillinen opettaja vastaa yhteistyössä oppijan ja työpaikkaohjaajan kanssa puuttuvan osaamisen hankkimisen prosessista ja varmistaa, että työpaikalla oppija pystyy hankkimaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Työpaikka toimii oppimisympäristönä  tarjoten sopivat puitteet tutkinnon osan suorittamiseen ja opettaja varmistaa, että työpaikalta löytyy ohjaus ja arviointiosaaminen. Ammattiopisto Liven työpaikkaohjaajakoulutuksista löydät lisätietoa
 täältä. Live tarjoaa myös räätälöityä koulutusta työyhteisöjen tarpeisiin. 

Ammattiopisto Livessä on opinnollistamista kehitetty jo noin kymmenen vuoden ajan.
 Kokemuksia opinnollistamisesta on kertynyt eri hankkeista yhteistyökumppaneiden kanssa, lisää esimerkkejä löydät tästä blogista. Liven ammatilliset opettajat eri osaamisaloilta ovat olleet opinnollistamisessa mukana. Ammatillisista perustutkinnoista mm. ravintola- ja catering-, kiinteistö- ja puhdistuspalvelu-, merkonomi- sekä kasvatus- ja ohjaus-ala ovat olleet opinnollistamisen kehittämisessä tiiviisti mukana. Kokemuksia on myös opinnollistamisesta osana tutkintoon valmentavia (tuva) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavia (telma) opintoja. Liven verkkosivuilta löytyy kattava infopaketti opinnollistamiseen

Ammattiopisto Live tarjoaa myös koulutusta osaamisen hankkimiseen (opinnollistamisen koulutukset), joista lisätietoja antaa koulutussuunnittelija Jasmin Al Kurdi. Käytännön vinkkejä opinnollistamisen aloittamiseen antavat ammatilliset opettajat Marjut Nyström ja Ulla Ruuskanen.  (Sähköposti:
 etunimi.sukunimi@inlive.fi

Avoimien opintojen Osaamo -malli 

Stadin AO:n avoimien opintojen ja työelämän kumppaneiden yhteistyössä tavoitteena on osaamisen tunnistamisen avulla mahdollistaa maahanmuuttotaustaisten, tukityöllistettyjen, osatyökykyisten ja määräaikaisten työntekijöiden työllistämisen jatkumisen edellytykset. Avoimien opintojen mallissa tuodaan opettajan pedagoginen tuki työpaikalle ja tehdään työssä saavutettu osaaminen näkyväksi. Työ sisäistetään ja sanoitetaan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaisesti.  

Yhteistyössä verkostossa huomioidaan joustavasti oppijan aiempi osaaminen ja tarve hankkia puuttuvaa osaamista eri työtehtävien, työnkuvan ja tarvittavien oppimisympäristön avulla. Tällainen esimerkki ratkaisukeskeisestä oppilaitosyhteistyöstä ja neuvottelevasta työskentelytavasta osaamisen hankkimisessa nähdään työpaikalla hyvinvoinnin lähteenä ja yhteiskunnallisena tavoitteena! 

Hyvän kierre 

Oppijan näkökulmasta osaamisen tunnistamisen prosessi on kokonaisvaltainen ja parhaimmillaan se johtaa hyvien asioiden kumuloitumiseen, hyvän kierteeseen. Oman osaamisen havaitseminen, esiin tuominen ja sanoittaminen muille, mutta erityisesti oppijalle itselleen, on usein hyvin voimaannuttavaa. Oppijan käsitys omasta osaamisestaan ja itsestään oppijana kehittyy, mikä vaikuttaa ammatillisen identiteetin ja itsetunnon kasvuun. Tällä on usein myönteisiä seurauksia oppijan koko elämäntilanteeseen; henkiseen ja fyysiseen terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja yleiseen mielialaan. Prosessin myönteiset vaikutukset yltävät myös oppijan koko työyhteisöön asti kasvaneen ammatillisuuden, kehittyneiden toimintatapojen, onnistumisen ilon ja tekemisen meiningin kautta. 

Laadusta ei tingitä! 

Opinnollistamista tehdään monin eri tavoin eri organisaatioissa ja termejä käytetään limittäin, lomittain ja eri merkityksissä. Oppilaitosten toimintaa ohjaa Opetushallitus (OPH) ja ammattitaitovaatimukset eivät jousta, vaikka osaamisen hankkimisen ja osoittamisen tavat voivat poiketa toisistaan. Ammatillisen opettajan ja työpaikan edustajan tiivis ja jatkuva yhteistyö on olennaista. On oppijankin etu, että osaamista tunnistetaan laadukkaasti ja opitut tutkinnonosan työtehtävät antavat oppijalle vahvan pohjan työelämään! 


​​Kirjoittajat ovat työpaikalla tapahtuvan osaamisen tunnistamisen asiantuntijoita: 

Satu Hemming, ammatillinen erityisopettaja, Stadin AO Avoimet opinnot 
Suvi Stejskal, ammatillinen erityisopettaja, opinto-ohjaaja, Stadin AO Avoimet opinnot
Marjut Nyström, ammatillinen erityisopettaja, Ammattiopisto Live 

Ei kommentteja: